CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Công văn số 2550/VP-KGVX ngày 30/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp

Công văn số 2550/VP-KGVX ngày 30/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 31/07/2020
Công văn số 2550/VP-KGVX ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh tại đây