CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Về việc chấn chỉnh đưa các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Công văn số 60/CV-BCĐ ngày 07/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại đây

Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Công văn số 14/HĐPHPBGDPL ngày 03/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tại đây

Default news teaser image
V/v tiếp tục công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới./.
Công văn số 3245-CV/BTGTU ngày 30/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây

Default news teaser image
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc thông báo rộng rãi thông tin để phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh tại đây

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|