Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch > Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng bài: 11/01/2012
Tải file Kế hoạch số 527/KH-STTTT ngày 16/11/2011 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015./.