Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa ba...
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
Tải file Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018./.

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa ba...
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020
Tải file Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018./.

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Tải file Kế hoạch số 1095/KH-STTTT ngày 22/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017./.

 Kế hoạch CCHC năm 2016
Kế hoạch CCHC năm 2016
Tải file Kế hoạch số 816/KH-STTTT ngày 25/12/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc cải cách hành chính năm 2016./.
Tải file Bản đăng ký nhiệm vụ, sản phẩm cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông ...
Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông
Tải file Kế hoạch số 527/KH-STTTT ngày 16/11/2011 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015./.