Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ DVC
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính - Chuyển phát Mức độ 2
Cấp giấy phép Bưu chính: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính - Chuyển phát Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính - Chuyển phát Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính - Chuyển phát Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính - Chuyển phát Mức độ 2
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Bưu chính - Chuyển phát Mức độ 2