Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Báo chí-Xuất bản > Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa - Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả tổ chức.
Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa - Sở Thông tin và Truyền thông
 
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;
2. 02 (hai) bản mẫu sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
 
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí không
Kết quả thực hiện

Giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài.

Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện - Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài loại sản phẩm in phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động.
 
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.
- Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt động in.
- Quyết định 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT&TT.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Cap-giay-phep-che-ban-in,-gia-cong-sau-in-cho-to-chuc,-ca-nhan-nuoc-ngoai.doc