Trang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cu

Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai./.

Ngày đăng bài: 30/08/2016