CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án chuẩn bị đầu tư

Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chính quyền điện tử..

1. Tên Dự án: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chính quyền điện tử.
2. Chủ đầu tư dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Địa điểm thực hiện: Các Sở, ban, ngành trên...