Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017.

1. Tên dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3....

Dự án xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai.

   1. Tên dự án...

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý.

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các...

Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia.

I. Thông tin dự án:
1. Tên Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai.
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án...