CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư > Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử..

1. Tên Dự án: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử.
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3...

Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chính quyền điện tử..

1. Tên Dự án: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chính quyền điện tử.
2. Chủ đầu tư dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Địa điểm thực hiện: Các Sở, ban, ngành trên...

Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã.

1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã.
2. Tổng dự toán của nhiệm vụ: 15.991.595.000 đồng (Mười lăm tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi lăm ngàn...