CHUYÊN MỤC

gopy-(1).jpg
        
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 19/04/2020
Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai 03/12/2017
Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/02/2016
Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 Về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai 28/08/2015
Chỉ thị số 07/2013/CT- UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Chỉ thị “Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” 11/08/2013
Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh “Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” 09/08/2013
V/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng hệ thống phần mềm quản lý vă bản điền hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/07/2013
Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai” 14/01/2012
Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh “V/v ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 15/03/2011