CHUYÊN MỤC

gopy-(1).jpg
        
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
V/v góp ý Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Gia Lai./. 25/02/2019 01/03/2019
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 13/09/2018 21/09/2018
Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 12/07/2018 25/07/2018
Dự thảo Thông tư quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập trung 31/07/2017 14/08/2017