CHUYÊN MỤC
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Kèm...

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 225/QĐ-STTTT ngày 31/12/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Biểu công khai dự toán 2020)