Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở,ngành..

1. Tên Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở,ngành.
2. Tổng mức đầu tư: 2.475.000.000 đồng  (Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn

Tiêu chuẩn ngành:TCN 68 - 141: 1999.

Tiếp đất cho các công trình viễn thông

Tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
+ Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu...

Tiêu chuẩn ngành:TCN68_135:1995.

Quyết định số 1613/QĐ-KHCN ngày 26 tháng 12 năm 1995 về việc ban hành các tiêu chuẩn ngành

Tiêu chuẩn Việt Nam:TCVN 3718-1:2005.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005

Tiêu chuẩn ngành:TCN68-135:2001.

Chống sét, bảo vệ các công trình viễn thông

Danh mục sản phẩm phải áp dụng tiêu chuẩn.

Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn kèm theo 

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020.

Tải file Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong...

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018.

Tải file Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong...

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017.

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017

Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai.

Tên nhiệm vụ “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành .

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2017.

Đầu tư thiết bị, nâng cấp phần mềm cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung .

Đầu tư thiết bị, nâng cấp phần mềm cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Gia Lai.

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2017.

Quyết định số 193/QĐ-STTTT ngày 18/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./..

Quyết định số 193/QĐ-STTTT ngày 18/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./.

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|