Báo cáo Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 31/2018 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018).

Báo cáo số 35/BC-CATTT ngày 07/8/2018 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 31/2018 (từ ngày 30/7/2018 đến...

Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2018..

1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở tỉnh Gia Lai năm 2018.
2. Tổng mức đầu tư: 1.028.000.000 đồng

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 30/2018.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 30/2018
Báo cáo số 34/BC-CATTT ngày 31/7/2018 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình...

Góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải nội dung dự thảo văn bản tại đây.
 

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 26/2018.

Báo cáo số 29/BC-CATTT ngày 03/7/2018 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình...

Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018...

Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 614/STTTT-CNTT ngày 05/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dự thảo...

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 25/2018.

Báo cáo số 26/BC-CATTT ngày 26/6/2018 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong...

Bản tin an toàn thông tin tổng hợp 5 tháng đầu năm 2018.

Bản tin an toàn thông tin tổng hợp 5 tháng đầu năm 2018:

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 24/2018.

Báo cáo số 25/BC-CATTT ngày 19/6/2018...

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 21/2018.

Báo cáo số 22/BC-CATTT ngày 29/5/2018 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 26/2018 (từ ngày 21/5 đến ngày 27...

Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở,ngành..

1. Tên Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở,ngành.
2. Tổng mức đầu tư: 2.475.000.000 đồng  (Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn

Tiêu chuẩn ngành:TCN 68 - 141: 1999.

Tiếp đất cho các công trình viễn thông

Tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
+ Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu...

Tiêu chuẩn ngành:TCN68_135:1995.

Quyết định số 1613/QĐ-KHCN ngày 26 tháng 12 năm 1995 về việc ban hành các tiêu chuẩn ngành

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|