9:14:26 , 18/1/2018

Dự án đang triển khai

Dự án xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

1. Tên dự án: Dự án "Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

        3. Mục tiêu của dự án: Kết nối hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhau; đồng thời kết nối các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo khả năng liên thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh và trao đổi giữa các cơ quan hành chính với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc xây dựng mạng WAN nhằm mục đích ngăn chặn việc tấn công, các truy cập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước để không bị lộ thông tin, dữ liệu của các đơn vị.

4. Địa điểm thực hiện dự án:

              - 23 đơn vị cấp tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai;

              - 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các phòng ban, UBND cấp xã thuộc UBND cấp huyện).

                   5. Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư:10.000.000.000đồng  ( Mười tỷ  đồng chẵn).

6 . Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).

7. Thời gian thực hiện:  Năm 2016 - 2020.

          Ban quản lý dự án

1. Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý Dự án;

2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

4. Ông: Nguyễn Văn Minh – Phó Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, thành viên;

5. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, thành viên;

6. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng, thành viên, kế toán Dự án;

7. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.

8. Ông: Nguyễn Hải Cường – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng – Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thành viên;

9. Ông: Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.

10. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý Dự án;

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 2 2017 01:50 )
 

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý

Email In PDF.

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.

2. Dự án nhóm B

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

4. Địa điểm đầu tư: 20 điểm (Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính;vSở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Sở Tư pháp; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; UBND thành phố Pleiku; Công ty Điện lực; Công ty Cấp thoát nước)

5. Mục tiêu đầu tư: Giúp tỉnh Gia Lai xây dựng năng lực quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng KT-XH tỉnh Gia Lai, một cách có hệ thống với sự trợ giúp của công nghệ GIS. Dự án không thay thế mà kế thừa những đầu tư trước đó của tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung. Đồng thời, dự án này cũng xây dựng một nền móng về công nghệ, nhân lực và chính sách giúp phát triển các ứng dụng GIS chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước; xây dựng một công cụ kết nối và chia sẻ dữ liệu các dự án ngành dọc từ trung ương và các dự án chuyên ngành tự phát triển ở địa phương.

6. Tổng mức đầu tư: 45.678.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn  mươi năm  tỷ, sáu trăm bảy mươi tám  triệu đồng chẵn)

7. Thời gian thực hiện: 2016-2020

 Ban Quản lý dự án:

1.Ông: Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng Ban quản lý dự án;

2.: Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Phó Trưởng Ban quản lý dự án;

3. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;

4. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;

5.: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý dự án;

6.: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên, kế toán dự án;

7.: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;

8.: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;

9.: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;

10. Ông: Nguyễn Khương Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông làm thành viên;

11. Ông: Nguyễn Văn Huỳnh – Chuyên viên phòng Tổng hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông làm thành viên;

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 01:44 )
 

Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

Email In PDF.

Triển khai nhiệm vụ: Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

1. Tên gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức tỉnh năm 2016

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3. Mục tiêu nhiệm vụ: Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm sử dụng có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh trong cải cách hành chính; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

            4.  Nội dung đào tạo và địa điểm đào tạo:

- Khóa Ứng dụng hệ thống thông tin trong cải cách hành chính.

- Khóa Quản trị và an ninh mạng.

- Địa điểm đào tạo: thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku.

            5.  Tổng kinh phí của nhiệm vụ:

Tổng kinh phí : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn);

6. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh Gia Lai năm 2016.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2016

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 01:35 )
 

Thông tin dự án "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai"

Email In PDF.

1/ Tên Dự án : Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

4/ Loại dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống đã có sẵn.

5/ Kinh phí đầu tư

Tổng mức đầu tư: 805.960.000 đồng.

Bằng chữ: Tám trăm lẻ năm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn

6/ Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh (nguồn Quản lý hành chính).

7/ Thời gian thực hiện: Năm 2016.

8/. Thông tin Ban quản lý dự án theo Quyết định số 36/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 22/4/2016 về việc Thành lập Ban Quản lý dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gồm các ông, bà có tên sau đây:­­­­

  1. Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Ban quản lý dự án;
  2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
  3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
  4. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý dự án;
  5. Bà: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên, kế toán dự án;
  6. Bà: Nguyễn Nam Phương – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
 

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan

Email In PDF.

Thông tin dự án theo Quyết định số 297/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai:

 1. Tên dự án:Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai.

- Hợp phần 1: Xây dựng Cổng thông tin điện tử dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 các sở, ngành tỉnh Gia Lai;

- Hợp phần 2: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Công an tỉnh;

- Hợp phần 3: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Nội vụ;

- Hợp phần 4: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Hợp phần 5: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Chủ đầu tư:

- Hợp phần 1: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;

- Hợp phần 2: Công an tỉnh Gia Lai;

- Hợp phần 3: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai;

- Hợp phần 4: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai;

- Hợp phần 5: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai;

3. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần Công nghệ và Phát triển I1 Việt Nam.

4. Địa điểm đầu tư:

4.1. Hợp phần 1: Triển khai tại các Sở, ngành gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Công Thương

- Sở Xây dựng

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Tài chính

- Sở Y tế

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Tư pháp

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh

4.2. Hợp phần 2: Triển khai tại Công an tỉnh.

4.3. Hợp phần 3: Triển khai tại Sở Nội vụ.

4.4. Hợp phần 4: Triển khai tại Sở Khoa học và Công nghệ.

4.5. Hợp phần 5: Triển khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường

5. Mục tiêu đầu tư:

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

- Tăng tính minh bạch trong công tác thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc thực hiện chính quyền điện tử tại tỉnh Gia Lai.

- Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

- Đảm bảo cung cấp thông tin một cách thuận lợi, đầy đủ, công khai, minh bạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai; các thông tin kiến nghị, hỏi đáp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ.

- Đảm bảo kết nối an toàn với cổng thông tin điện tử (Portal) của tỉnh và các webiste của các Sở, ban, ngành, được triển khai.

       6. Quy mô:

6.1. Hợp phần 1: Xây dựng Cổng thông tin điện tử dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 các sở, ngành tỉnh Gia Lai:

- Xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử dịch vụ công:  Là nơi tập trung duy nhất thực hiện các giao dịch về dịch vụ công trực tuyến của toàn tỉnh.

- Xây dựng phần mềm Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ công chức và cơ quan nhà nước tích hợp vào Cổng giao tiếp dịch vụ công.

- Xây dựng các phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 tích hợp vào Cổng thông tin điện tử dịch vụ công và đầu tư máy vi tính để bàn, bộ lưu điện cho máy tính, máy in của các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đầu tư 01 máy chủ để cài đặt hệ thống “một cửa điện tử” cho Ban Thi đua - Khen thưởng của tỉnh và 01 thiết bị Modem GSM để nhắn tin.

- Đầu tư nâng cấp Ổ đĩa cứng và Bộ nhớ (RAM) của máy chủ phục vụ Dịch công trực tuyến của Sở Giao thông Vận tải .

6.2. Hợp phần 2: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Công an tỉnh:

- Xây dựng các phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Công an tỉnh tích hợp vào Cổng thông tin điện tử dịch vụ công;

- Đầu tư thiết bị:

+ Máy chủ để cài đặt phần mềm một cửa điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến: 02 bộ.

+ Bộ lưu điện 3KVA dành cho máy chủ: 2 bộ.

+ Máy quét tốc độ cao: 1 cái.

+ Thiết bị Modem GSM để gửi tin nhắn thông báo trạng thái xử lý hồ sơ: 1 cái.

+ Máy tính trạm và bộ lưu điện dành cho máy tính trạm dành cho cán bộ một cửa: 12 bộ  (phân bổ cho bộ phận một cửa của các đơn vị trực thuộc).

+ Máy đọc mã vạch để tra cứu trạng thái hồ sơ: 12 cái (phân bổ cho bộ phận một cửa của các đơn vị trực thuộc).

+ Máy in 02 mặt để in giấy phép: 12 cái (phân bổ cho bộ phận một cửa của các đơn vị trực thuộc).

+ Máy tính xách tay phục vụ cho lãnh đạo phê duyệt hồ sơ: 01 cái .

6.3. Hợp phần 3: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Nội vụ;

   - Xây dựng các phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Nội vụ tích hợp vào Cổng thông tin điện tử dịch vụ công;

- Đầu tư thiết bị: 11 bộ máy tính và 02 máy in.

6.4. Hợp phần 4: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Khoa học và Công nghệ;

   - Xây dựng các phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Khoa học và Công nghệ tích hợp vào Cổng thông tin điện tử dịch vụ công;

- Đầu tư thiết bị: 11 bộ máy tính trạm và 11 bộ lưu điện dành cho máy tính trạm; 01 máy in

6.5. Hợp phần 5: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Tài nguyên và Môi trường;

- Xây dựng các phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường tích hợp vào Cổng thông tin điện tử dịch vụ công;

- Đầu tư thiết bị: 14 máy tính và 14 bộ lưu điện; 03 máy in.

7. Công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu của dự án:

- Đầu tư phần cứng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đầu tư các phần mềm đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, phù hợp theo các thủ tục hành chính của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các đơn vị; tập trung một đầu mối để thuận tiện cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

8. Tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng

Tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

9. Tổng mức đầu tư:

            Tổng dự toán đầu tư dự án:  14.879.856.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn).

      10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.

      11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

      12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016, 2017.

     13. Phương thức thực hiện dự án:Thực hiện theo quy định của Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành

      14. Thông tin Ban quản lý dự án theo Quyết định số 37/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 26/4/2016 về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai”:

1/ Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Ban quản lý dự án;

2/ Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;

3/Nguyễn Thanh Thủy – Chánh Văn phòng Sở làm thành viên;

4/ Ông Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;

5/Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;

6/Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên, kế toán dự án;

7/Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Ban quản lý dự án;

8/ Nguyễn Nam Phương – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;

9/Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;

10/ Ông Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 5 2016 07:36 )
 
Trang 1 trong tổng số 2

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.