9:29:5 , 18/1/2018

Định hướng phát triển

Quy hoạch phát triển báo chí in tỉnh Gia lai đến năm 2020.

Email In PDF.

Ngày 13 tháng 4 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua và phê duyệt báo cáo quy hoạch phát triển Báo chí in tỉnh Gia Lai đến năm 2020, sau đây là phần trích định hướng phát triển báo chí in tỉnh Gia Lai đến năm 2020:

Quy hoạch phát triển báo chí in tỉnh Gia lai đến năm 2020.

1. Báo Gia lai.

Báo Gia Lai là kênh thông tin tuyên truyền của tỉnh Đảng bộ Gia Lai, có chức năng phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin, phản ánh những thành tựu kinh tế của đất nước và của tỉnh, góp phần ổn định chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Phát hiện nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện thượng tiêu cực xã hội.

Với chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích nói trên, cho nên quy hoạch Báo Gia Lai là tờ báo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai là điều tất yếu, phù hợp với Hướng dẫn 4318/BTTTT-HD, ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chi in toàn quốc.

1.1. Xu hướng phát triển của Báo Gia Lai giai đoạn 2010-2015 và dự báo đến năm 2020.

a) Chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia lai.
b) Các ấn phẩm:
Báo Gia Lai Ngày( từ thứ 2 đến thứ 7 ), Gia Lai Chủ nhật, Gia Lai bán nguyệt san (2tháng kỳ), Gia Lai Báo Ảnh phát hành 6 kỳ/tháng.

Các ấn phẩm: Báo Tân niên, báo xuân mỗi năm 1 kỳ, dịch in, phát hành bản tin Thông tấn xã Việt nam, Gia Lai điện tử bằng 2 thứ tiếng ( tiếng Việt và tiếng Anh).

c) Các kỳ xuất bản trong năm của từng ấn phẩm:

- Gia Lai Ngày 312 kỳ/năm từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

- Gia Lai Chủ nhật 52 kỳ/ năm

- Gia Lai Ảnh 312 kỳ/ năm từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

- Gia Lai nguyệt san 24 kỳ năm

- Các ấn phẩm báo Tân niên, báo Tết mội loại 1 kỳ/ năm

- Dịch, in, phát hành bản tin TTX 24 kỳ năm (2 ngôn ngữ Bahnar, Jrai)

d) Số lượng xuất bản từng ấn phẩm trong năm:

- Gia Lai Ngày bình quân từ 10.000 đến 15.000 tờ/ kỳ.

- Gia Lai Chủ nhật 10.000 đến 15.000 tờ/kỳ

- Gia Lai Ảnh 5.000 đến 7.000 tờ /kỳ

- Gia Lai Nguyệt san 10.000 đến 12.000 tờ/ kỳ

- Các loại ấn phẩm báo Tân niên, báo Tết mỗi loại 1 kỳ/ năm 10.000 đến 15.000 tờ/ kỳ.

- Dịch, in, phát hành bản tin TTX 24 kỳ/ năm (2 ngôn ngữ Bahnar, Jrai) 7.000 tờ/ kỳ (phụ thuộc vào TTXVN).

e) Phương thức phát hành:

Phát hành qua hệ thống bưu điện và bán lẻ.

f) phạm vi phục vụ:

Bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

g) Phát triển nguồn nhân lực:

- Từ 2009-2010: Bổ sung thêm 6 biên chế, hiện nay có tổng số 57 cán bộ, viên chức ( CBVC). Trong đó 32 biên chế, số biên chế này được Tỉnh uỷ duyệt từ trước năm 2000).

- Từ năm 2010- 2015: Tổng số CBVC 70 người. Trong đó biên chế 45-50 người.

- Từ 2015-2020: Tổng số CB,VC 100 người. Trong đó biên chế 55-65 người.

h) Cơ chế tài chính:

- Từ nay đến năm 2010 đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho xuất bản báo.

- Đến năm 2015 đề nghị tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí xuất bản báo.

- Đến năm 2020 Báo Gia Lai tự chủ toàn bộ kinh phí xuất bản báo.

2.1. Nội dung quy hoạch và phát triển báo đến năm 2020.

a) Mục tiêu phát triển đến năm 2010:

Các kỳ báo, các đầu ấn phẩm báo chí, số trang của các ấn phẩm giữ như hiện nay, tập trung nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, nâng chỉ số phát hành đạt 10.000 bản/kỳ xuất bản đối với báo Gia lai hằng ngày, Báo Ảnh Gia Lai cấp không cho bà con dân tộc thiểu số chỉ số phát hành đạt 5.000 bản/ kỳ.

Xuất bản các ấn phẩm báo chí còn lại đạt mức bình quân từ 6.000 đến 6.500bản/ kỳ xuất bản.

b) Mục tiêu phát triển đến năm 2015:

- Báo hằng ngày: Từ 4 kỳ/tuần tăng lên 5 kỳ/ tuần (từ thứ 2 đến thứ 6). Từ 10 trang / tờ tăng lên 12 đến 14 trang/ tờ. In 4 màu 4 trang bìa. Khuôn khổ giữ nguyên như hiện nay (29x42cm). Số lượng phát hành 10.000 bản/ kỳ lên 12.000 bản/kỳ.

- Báo cuối tuần ra vào thứ 7 hằng tuần. In 4 màu. Số trang 20 trang/ tờ. Số lượng phát hành khoảng 10.000bản/ kỳ. Khuôn khổ như báo cuối tuần hiện nay (29x41cm).

- Báo Ảnh in 4 màu. Số kỳ phát hành từ 4 kỳ/ tháng lên 6 kỳ/ thánh. Tăng từ 4 trang/ tờ như hiện nay lên 8 trang/ tờ. Số lượng phát hành tăng từ 3.300 tờ lên 5.000 tờ/ kỳ.

- Báo Nguyệt san tăng từ 32 trang lên 42 trang.

- Trang điện tử Gia Lai nâng lên thành báo điện tử Gia Lai bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.

Bản tin TTXVN do TTXVN quyết định. Dự kiến tăng số lượng phát hành 5.000 tờ/ kỳ.

c) Mục tiêu đến 2020:

- Báo Gia Lai hằng ngày phát hành 6 kỳ/ tuần (từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần) với 20 trang được in 4 màu, Khuôn khổ 29 x 41cm, số lượng phát hành dự kiến 15.000 tờ/ kỳ.

- Báo Chủ nhật phát hành vào chủ nhật hằng tuần, với 28 trang, khuôn khổ 29 x 41 cm, in 4 màu số lượng phát hành 10.000 tờ/ kỳ.

- Báo Ảnh Gia Lai phát hành tuần 4 kỳ/ tuần, gồm 10 trang, số lượng phát hành 7.000 tờ/ kỳ.

- Báo Nguyệt san phát hành tháng 2 kỳ. In trên giấy tốt. Số trang tăng lên 40 trang/ kỳ. Số lượng phát hành 10.000 bản / kỳ.

2. Tạp chí Văn nghệ Gia Lai.

Tạp chí Văn nghệ Gia Lai có chức năng cung cấp thông tin văn học nghệ thuật, cung cấp các tác phẩm văn học nghệ thuật tốt và hay đến bạn đọc. Tạp chí là diễn đàn văn hoá, văn học nghệ thuật để văn nghệ sĩ và công chúng văn chương bày tỏ tri thức, sự hiểu biết của mình về văn hoá, con người và các vấn đề phát triển của tỉnh. Đây cũng là tiếng nói chính thức của giới văn nghệ sĩ Gia Lai trước những vấn đề lớn của tỉnh khi cần thiết.

Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có 4 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 200 hội viên Hội Văn học nghệ thụât.

Vì vậy việc quy hoạch Tạp chí văn nghệ Gia Lai là tờ tạp chí của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh là đủ điều kiện và phù hợp với hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong điều kiện của tỉnh hiện nay.

1.2. Phát triển của tạp chí giai đoạn 2010- 2015:

- Số lượng báo: Chỉ một ấn phẩm duy nhất là tờ Tạp chí Văn nghệ Gia Lai;

- Số lượng bản : 1.500 bản/kỳ;

- Phạm vi phục vụ: Phục vụ trong tỉnh (biếu, bán) và ngoài tỉnh (trao đổi);

- Phát triển nguồn nhân lực: như cũ;

- Phát triển công nghệ sản xuất: Trang bị thêm một số phương tiện hiện đại;

- Cơ chế tài chính: Sẽ vẫn bao cấp và tận thu tối đa bán và quảng cáo.

2.2 Phát triển Tạp chí đến năm 2020.

- Mục tiêu phát triển cụ thể: Tạp chí sẽ tăng số lượng trong khả năng có thể.

- Đến 2010: Giữ mức 1.000 bản/kỳ;

- Đến 2015: Tăng 1.500 bản/kỳ;

- Đến 2020 : Tăng 2.000 bản/kỳ.

3. Phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai giai đọan 2010- 2015 và dự báo đến năm 2020.

Căn cứ thực tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc tồn tại Tạp chí khoa học và công nghệ là hết sức cần thiết, nhằm quảng bá rộng rãi những thành tựu khoa học- công nghệ, hướng dẫn nhân dân, nhất là nhân dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa ứng dụng kiến thức khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giữ vững ổn định kinh tế- chính trị- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và là tiền đề quan trọng để thực hiện xoá đói giảm nghèo.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh có nhiệm vụ: Phổ biến kiến thức về Khoa học - Công nghệ và ứng dụng, là diễn đàn trao đổi của khoa học, quản lý, doanh nghiệp..., đăng tải các công trình nghiên cứu, những thành tự khoa học và công nghệ để phục vụ phát triển sản xuất và đời sống; phổ biến những mô hình sản xuất giỏi, những điển hình tiên tiến để nhân rộng ra toàn tỉnh, các quy trình kỹ thuật về phát triển cây, con; dự báo về khí tượng thuỷ văn; giới thiệu, quảng bá những sản phẩm mới, công nghệ mới có khả năng áp dụng sản xuất. Ngoài ra Tạp chí còn truyền bá các hoạt động kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Quy hoạch phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai giai đoạn 2010-2015 dự báo đến năm 2020 cụ thể như sau:

1.3. Phát triển Tạp chí giai đoạn 2010- 2015.

Các loại ấn phẩm: Tạp chí xuất bản 1 loại ấn phẩm: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai.

- Đến 2010 xuất bản 6 kỳ/năm, số lượng 9000 bản/năm

- Đến 2015 xuất bản 12 kỳ/năm, số lượng 24.000 bản/năm

2.3. Phát triển đến năm 2020.

- Đến năm 2020 xuất bản 12 kỳ/năm, số lượng dự kiến .

- Phát triển nguồn nhân lực: 2 lãnh đạo; 2 phóng viên; 2 biên tập viên và Hội đồng tư vấn riêng cho từng đề tài; phát triển thêm đội ngũ công tác viên.

- Cơ chế tài chính: Khả năng tự chủ một phần tài chính./.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 4 2010 08:51 )
 

Định hướng phát triển CNTT đến năm 2020

Email In PDF.

1. Định hướng ứng dụng rộng rãi CNTT đến năm 2020

 Thực hiện Chính phủ điện tử

Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện diện rộng hệ thống Chính quyền điện tử ở cấp tỉnh, thành phố, huyện/thị, xã, phường.  

   Chính quyền điện tử phải có tác động tích cực, thúc đẩy sự tăng trưởng, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá, nâng cao tính cạnh tranh.

   Hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của tỉnh. Hiện đại hoá, hợp lý hoá các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ. Cải tiến các giao dịch và dịch vụ công. 

   Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT trong toàn tỉnh nói chung được hiện đại hoá, hoàn thiện về số lượng, chất lượng, tốc độ và độ tin cậy.

Thực hiện công dân điện tử

100% các xã phường có điểm truy cập Internet băng thông rộng.

40% có kết nối Internet tại nhà.

70% thanh niên trên toàn tỉnh sử dụng máy tính và các tiện ích của Internet.

Người dân dễ dàng truy cập thông tin cần thiết liên quan đến sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục đào tạo, du lịch, tin tức thời sự; có thể thực hiện các dịch vụ công điện tử như đăng lý kinh doanh, khai thuế, nộp hồ sơ nhà đất, đăng ký các phương tiện.

Thực hiện doanh nghiệp điện tử

100% các doanh nghiệp lớn ứng dụng các phần mềm quản lý tổng thể xí nghiệp (ERP) với đầy đủ các chức năng. Ứng dụng các phần mềm tự động hoá dây chuyền sản xuất và phần mềm nhúng. Các doanh nghiệp này có website và có tham gia sàn giao dịch điện tử.

80% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kết nối Internet, thư điện tử và các hình thức giao dịch khác. 80% các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm để quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Phát triển thương mại điện tử

Cổng thương mại điện tử của tỉnh thu hút 60% các doanh nghiệp tham gia.

Tiến hành thường xuyên các giao dịch thương mại điện tử B2B, B2C, B2G. Doanh số giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đạt con số hàng trăm tỷ đồng.

Thực hiện cơ quan đơn vị điện tử

Đến năm 2015, về cơ bản tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tạo lập môi trường nghiệp vụ, tác nghiệp điện tử, hoạt động giao dịch trực tuyến. Xây dựng điểm một số Sở, Ngành trở thành Sở, Ngành điện tử. Đến năm 2020 xây dựng thành công cơ quan đơn vị điện tử ở hầu hết cơ quan đơn vị.

Các dịch vụ CNTT khác

Năm 2020 sẽ hình thành thêm một số các sàn giao dịch cho một số các lĩnh vực: Thị trường lao động, thị trường thiết bị và dịch vụ khoa học kỹ thuật.

Các giao dịch truyền thông để tìm việc, tuyển lao động qua website đã trở thành các địa chỉ tin cậy.

Các doanh nghiệp có thể quảng bá các sản phẩm cùng các giải pháp kỹ thuật. Người dùng cũng có thể tìm kiếm những sản phẩm công nghệ phù hợp với điều kiện của mình.

2. Định hướng phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT đến năm 2020

Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT&TT Gia Lai một cách toàn diện đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và quốc phòng an ninh:

Mở rộng tuyến cáp quang kết nối hầu hết phường/xã tuỳ đảm bảo 100% phường/xã được trang bị máy tính, mạng LAN.

Xây dựng Trung tâm CNTT-TT đủ mạnh đáp ứng tốt việc triển khai các ứng dụng tích hợp, quản trị an ninh hệ thống thông tin của tỉnh.

Triển khai thành công các dịch vụ cơ bản của CPĐT tại tỉnh. Các dịch vụ điện tử G2B, G2C, G2G, B2B, B2C.

3. Phát triển nguồn nhân lực

Thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo CNTT, xây dựng các cơ sở đào tạo CNTT đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Tiếp tục mở rộng sự cộng tác với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước.  Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT theo hướng hội nhập và đạt trình độ quốc tế.

Thu hút mọi thành phần đào tạo nguồn nhân lực CNTT có chất lượng.

Tăng cường căn cứ pháp lý cho xã hội hoá đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước tổ chức các loại cơ sở đào tạo CNTT 100% vốn nước ngoài. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học quốc tế về giảng dạy CNTT tại tỉnh.

4. Phát triển Công nghiệp CNTT

Từ năm 2010 – 2020, công nghiệp CNTT cần phát triển theo định hướng sau:

Công nghiệp CNTT-TT trở thành động lực góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của tỉnh.

Ưu tiên hướng xuất khẩu đặc biệt là công nghiệp phần cứng và xuất khẩu lao động.

Phát triển công nghiệp phần mềm chú trọng công nghiệp nội dung phục vụ cho tất cả các lĩnh vực KTXH trong nước và xuất khẩu.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 1 2010 02:12 )
 

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.