10:9:57 , 17/1/2018

Góp phần tìm hiểu quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Email In PDF.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH ở Việt Nam là di sản rất quan trọng để lại cho muôn đời sau. Vì vậy trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc nghiên cứu, nắm vững tư tưởng của Người về vấn đề này là hết sức cần thiết.

1.Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin trước hết với tư cách là một người Việt Nam yêu nước.

  Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình nhà nho yêu nước, lại  sống ở hai vùng đất giàu truyền thống (Nghệ An, Thừa Thiên – Huế), Hồ Chí Minh đã sớm giác ngộ cách mạng. Từ năm 15 tuổi, Người đã làm liên lạc cho rất nhiều nhà nho yêu nước, có tư tưởng tiến bộ. Người rất quý trọng các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học... Người đã tham gia đấu tranh chống sưu thuế tại Huế, vào dạy học ở Phan Thiết. Ở đâu và làm gì Người cũng luôn canh cánh muốn tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Người đã quyết định sang phương Tây học “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” về áp dụng ở đất nước mình. Người xuống tàu làm công nhân với đôi bàn tay trắng và đã vòng quanh rất nhiều nước ở châu Âu, châu phi, châu Mỹ để thấy rằng: trên thế giới chỉ có hai hạng người là kẻ bóc lột và người bị bóc lột. Người bị bóc lột thì dù ở dân tộc nào, màu da gì cũng đều khổ như nhau. Tại Pháp, Người vừa lao động kiếm sống, vừa lăn lộn trong phong trào công nhân và nhân dân lao động. Người cũng rất tích cực tìm đọc nhiều sách báo mong sớm tìm ra con đường cách mạng cho dân tộc. Khi tiếp xúc với “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin, Người đã chọn Quốc tế III và hoàn toàn tin vào Lênin. Hồ Chí minh trở thành một trong những người đầu tiên tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người  cộng sản Việt Nam đầu tiên.

  Từ  chủ nghĩa yêu nước, một trí thức Việt Nam yêu nước đến với phong trào công nhân quốc tế, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người nhanh chóng trở thành một trong những chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản, lãnh tụ vĩ đại của phong trào công nhân quốc tế. Người đã nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.  

2.Hồ Chí Minh luôn trung thành với chủ  nghĩa Mác– Lênin khi vận dụng sáng tạo học thuyết khoa học và cách mạng này vào Việt Nam

  Nắm vững quan điểm của Mác – Ănghen,  chủ nghĩa Mác – Lênin, Người diễn giải CNXH ở  Việt Nam một cách mộc mạc dễ hiểu rằng: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên, “Lợi ích của dân là trước hết, thứ đến là lợi ích của quốc gia, còn lợi ích của vua là không đáng kể”, “con người XHCN là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”…Nước Việt Nam XHCN trước hết phải “hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Nắm vững tinh thần, ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin, nắm vững xu thế thời đại cũng như hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, Người đề xướng và kiên trì thực hiện đường lối “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam. Đó là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam mà cũng là xu thế đang diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

  Cũng như Mác – Ănghen, Lênin, ở Hồ Chí Minh quan niệm về thực chất của vấn đề tự nó đã là một sự hiểu biết lịch sử cụ thể, tức nói lên giới hạn tồn tại lịch sử của cái đối tượng nó phản ánh trong tính quy định của mình. Nếu Mác chỉ mô tả lịch sử quá trình ra đời của chủ nghĩa tư bản sau khi đã giành 23 chương đầu của “Bộ tư bản” phân tích lôgích về tư bản với tính cách là một hiện tượng lịch sử cụ thể và tương ứng là một khái niệm với nó, thì Hồ Chí Minh cũng đã không chủ yếu mô tả XHCN mà trước tiên chủ yếu là phân tích lôgích về CNXH với tính cách là một hiện tượng lịch sử cụ thể và tương ứng là một khái niệm với nó của lịch sử Việt Nam trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại ngày nay. Từ lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Người khẳng định: “Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, ở một nước thuộc địa nhỏ, với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và Đảng của nó, dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi, trước hết là nông dân và đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân yêu nước trong mặt trận thống nhất, với sự đồng tình ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới, trước hết là phe XHCN hùng mạnh, nhân dân nước đó nhất định thắng lợi”2. Từ 1925, trong “Đường cách mệnh”, Người chỉ ra bốn mục tiêu cơ bản của cách mạng nước ta là: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, tiến lên CNXH. Trong “Chính cương vắn tắt”(1930), Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cánh mạng dân tộc dân chủ và cách mạng XHCN. Năm 1959, Người nhấn mạnh: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Người cũng đã kết luận: “Chủ nghĩa Lênin với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới CNXH và CNCS”3.

  Theo Hồ Chí Minh, CNXH ở Việt Nam không diễn ra theo con đường phát triển tự nhiên từ CNTB lên CNXH, mà là sự quá độ từ một nước nông nghiệp lạc hậu, sức sản xuất kém phát triển lên CNXH. Quá trình này rất khó khăn gian khổ và  lâu dài, chưa thể một lúc có ngay được đời sống vật chất cao, có lối sống lành mạnh và mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Từ nay đến CNXH phải trải qua một thời gian dài. Thời gian dài đó tùy thuộc sự thay đổi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, tùy thuộc sự phân hóa trong hàng ngũ kẻ thù và hàng ngũ đồng minh của giai cấp công nhân mà phân chia thành nhiều giai đoạn. Muốn triệt để cải tạo xã hội xóa bỏ chế độ người bóc lột người ngay một lúc là ảo tưởng.

  Ham muốn tột bậc của Người: “Nước ta hoàn toàn được  độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” chính là CNXH măc-xít trong tính hiện thực của nó ở Việt Nam – một nước thuộc địa nửa phong kiến vốn đang nghèo nàn lạc hậu.

  Tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ III(1960), sau khi khẳng định thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin ở một số nước từng bị đế quốc áp bức bóc lột, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là đưa miền Bắc tiến lên CNXH và đấu tranh thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước” là dựa trên những quan niệm trên của Người về CNXH. Do tác dụng từ bên ngoài, do chủ quan duy ý chí nên những quan điểm đúng đắn trên của Hồ Chí Minh và của Đảng ta đã tồn tại không lâu, và bị thay thế bằng những chủ trương chuyển nhanh sang giai đoạn quá độ lên CNXH, thực hành chính sách tả khuynh trong xử lý quan hệ giai cấp và một số lĩnh vực khác ngay cả khi đang làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

3.Hồ Chí Minh không quan niệm đơn giản về CNXH, trái lại luôn nhấn mạnh việc xây dựng CNXH ở Việt Nam phải gắn liền với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

   Người thường chỉ rõ: CNXH chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người. Đồng thời, Người cũng chăm lo giáo dục đào tạo thanh niên thành người kế tục sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam vừa “hồng” vừa “chuyên” là rất quan trọng, rất cần thiết. Từ 1926, Người đã chỉ đạo thực hiện tổ chức một tổ thiếu niên lựa chọn trong con em nông dân, công nhân và Người đã gửi một số em sang Liên xô học tập. Người dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”4. Người căn dặn thanh niên: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người đánh giá cao vai trò của thanh niên và rất coi trọng việc chăm lo giáo dục rèn luyện, đào tạo thanh niên thành những cán bộ tốt. Người nói: “Thanh niên là cái nguồn vô tận, từ nguồn ấy chúng ta đào tạo thành những cán bộ tốt cho hiện tại và tương lai của nước nhà”. Người chỉ rõ trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang của nhà giáo là; “Chăm lo dạy dỗ cho con em của nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sỹ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”. Với những người chủ tương lai của nước nhà, Người dặn: “Chính vì là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức và sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp – một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh – để làm chủ mai sau”. Năm 1960, nói chuyện với Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội Người nhấn mạnh: “Muốn xây dựng CNXH phải xây dựng con người mới XHCN”. Trong Hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc năm 1961, Người khẳng định lại luận điểm quan trọng ấy: “Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người mới XHCN”. Trước lúc mất, trong “Di chúc” để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta có ba lần Người nhắc đến từ “CNXH”, thì hai lần gắn liền với thanh niên: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”… Đảng và chính phủ cần phải chọn một số ưu tú nhất cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề…Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi CNXH ở Việt Nam”5.

   Nếu Lênin chỉ ra: “Chỉ khi nào giai cấp vô sản giành được thắng lợi ít ra ở một số nước tiên tiến, thì mới có thể nói là cách mạng XHCN đã giành được thắng lợi vĩnh viễn”6, thì Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo quan điểm ấy vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam mà xác định CNXH sẽ thắng lợi ở Việt Nam nhờ sự kế thừa của nhiều thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”. Nắm vững và trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, không quan niệm đơn giản về CNXH, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách tinh tế lý luận khoa học Mác-xít vào chiến lược xây dựng CNXH ở Việt Nam trên nhiều phương diện. Trong những tinh tế ấy, quan niệm: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” là cái tinh tế nhất, là chiến lược con người của Hồ Chí Minh.

   Hiện nay, Đảng ta khẳng định “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở nền tảng của tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Trong thực hiện nền kinh tế đa thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN buộc chúng ta cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, khoa học tư tưởng của Người. Hồ Chí Minh không sao chép một cách nguyên xi từng câu chữ những nguyên lý sách lược, chiến lược của chủ nghĩa Mác – Lênin, mà luôn tự mình suy nghĩ, xem xét những đặc thù, những điều kiện và những kết quả của những nguyên lý ấy như thế nào, áp dụng vào Việt Nam trên tinh thần ý nghĩa của nó.

  Hồ  Chí Minh, người học trò trung thành, kiệt xuất của Mác, Ănghen, Lênin. Người là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, của nhân loại tiến bộ, của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế. Tư tưởng và cuộc đời của Người mãi tỏa sáng con đường cách mạng Việt Nam tới CNXH và CNCS. 

Hoàng Ngọc Phong

Chú thích:

1 “Lênin toàn tập”, Nxb Tiến bộ - Mát xcơva 1978 – Tập 43, Tr 238

2 Hồ Chí Minh, Những sự kiện – Nxb Thông tin lý luận – Hà Nội 1987 – Tr 294

3 Hồ Chí Minh, Những sự kiện – Nxb Thông tin lý luận – Hà Nội 1987 – Tr 302

4 Hồ Chí Minh, Những sự kiện – Nxb Thông tin lý luận – Hà Nội 1987 – Tr 88

5 Hồ Chí Minh – Di chúc – BCHTWĐCSVN – 1989 – Tr 27, 42

6 “Lênin toàn tập”, Nxb Tiến bộ - Mát xcơva 1978 – Tập 39, Tr 458 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 25 Tháng 5 2012 10:08 )  

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.