CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHIỆP CNTT GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHIỆP CNTT GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Ngày đăng bài: 23/02/2018
Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016 – 2020.
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là cơ quan quản lý Chương trình. Mục tiêu cụ thể đến 2020 của Chương trình là: 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; Đáp ứng kết nối trên 50% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng; Hoàn thành xây dựng hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương để kết nối các hệ thống dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng; Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của các địa phương được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trungTối thiểu 50% cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giám sát an toàn thông tin mạng, trong đó ưu tiên cho các tỉnh ở địa bàn khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách; Hỗ trợ xây dựng 07 khu công nghệ thông tin tập trung thuộc Quyết định số 392/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển tối thiểu 03 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chíp bán dẫn; 06 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội; 01 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.
Để thực hiện được các mục tiêu trên thì tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 1.520 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương: 844 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương: 273 tỷ đồng; Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương: 403 tỷ đồng.
Triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương; Rà soát, đề xuất xây dựng và triển khai các dự án để thực hiện Chương trình; Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trung hạn và hằng năm của địa phương; gửi Chủ chương trình và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan; Quản lý, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình do địa phương quản lý; định kỳ báo cáo Chủ chương trình tiến độ thực hiện Chương trình tại địa phương theo quy định; Đồng thời chịu trách nhiệm cân đối, bố trí phần vốn từ ngân sách địa phương cho các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.
Chi tiết Chương trình tại Quyết định kèm theo (tại đây)./.
 
Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở TT&TT Gia Lai