CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > SẮP XẾP, KIỆN TOÀN BỘ MÁY THEO NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW

SẮP XẾP, KIỆN TOÀN BỘ MÁY THEO NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW

Ngày đăng bài: 28/11/2018
     Trong những năm qua, Đảng ta có nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, như: Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Quyết định số 253-QĐ/TW, ngày 21/7/2014, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị”;...

     Kết quả đạt được qua triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận nói trên của Đảng cho thấy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cụ thể là các tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức đó được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu bên trong của đơn vị.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: Tổ chức bộ máy bên trong của một số bộ, ngành, cơ quan trung ương vẫn còn biểu hiện cồng kềnh, còn tầng nấc trung gian; chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước tuy cơ bản khắc phục được sự chồng chéo, nhưng trên một số lĩnh vực vẫn còn giao thoa, đan xen hoặc phân công chưa thực sự phù hợp, dẫn đến khó xác định trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra; công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước có mặt còn hạn chế; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn phức tạp, rườm rà, chậm được khắc phục. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp; chi tiêu ngân sách nhà nước còn quá lớn. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Trong khi đó, việc tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng thời gian qua kết quả còn thấp; việc quy định cũng như đề bạt số lượng lãnh đạo cấp phó còn nhiều; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động thấp; tỷ lệ người phục vụ ở khối văn phòng lớn...
     Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, tại Đại hội XII, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”.
     Tại tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Tại kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết để tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa tỉnh với các địa phương, giữa cấp trên với cấp dưới, gắn quyền hạn và trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm soát.
Ngày 05/6/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 64-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong việc định hướng nội dung kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 19-NQ/TW và phù hợp với chương trình hành động của Chính phủ.
    Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng ban hành Văn bản số 1022/UBND-NC ngày 17/5/2018 triển khai Kế hoạch số 120-KH/TU; Văn bản số 1236/UBND-NC ngày 12/6/2018 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU của Tỉnh ủy.
     Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và Đề án cơ cấu vị trí việc làm và khung năng lực VTVL của Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy của Sở gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
     Để đảm bảo bộ máy tổ chức của đơn vị hoạt động được hiệu quả, việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy đã được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở thực trạng về tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và yêu cầu phát triển của đơn vị; đảm bảo đúng các quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.
     Theo Đề án Sở TT&TT hiện tại có 06 phòng: Văn phòng, Thanh tra, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Kế hoạch – Tài chính với số lượng biên chế theo Đề án vị trí việc làm xác định cần 44 biên chế; biên chế được giao năm 2017 theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 và Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh là 31 biên chế và 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; biên chế có mặt đến thời điểm xây dựng Đề án (31/5/2018) mới có 27 biên chế công chức và 02 hợp đồng theo NĐ 68. Như vậy, so với cơ cấu hiện tại, Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sẽ giảm từ 6 phòng xuống còn 5 phòng. Do vậy, nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng sẽ giảm tương ứng theo số phòng và số lượng biên chế.
     Việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy được xây dựng thành đề án trên một lộ trình nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, tác động đến tư tưởng, tâm lý làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị./.
                                                                     Thanh Thủy - CVP