CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

Ngày đăng bài: 09/01/2019
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “về việc hướng một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức (CCVC) năm 2019.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, một số chỉ tiêu công tác năm 2019; công khai tình hình tài chính của Công đoàn và chính quyền năm 2018 và dự toán kinh phí năm 2019; kết quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến góp ý của CCVC, NLĐ trong quá trình xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo các quy chế trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trước khi ban hành, cụ thể: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, dự thảo các quy chế và đã cơ bản thống nhất.
Năm 2018, nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Sở; sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa chính quyền với các tổ chức, đoàn thể trong Sở. Hầu hết các nhiệm vụ của năm 2018 do tỉnh và Bộ TT&TT giao, Sở đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, kết quả cụ thể: Có 100% tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 100% CCVC, NLĐ được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 35% (16/46 người) được đánh giá, phân loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% CCVC, NLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động, tiêu biểu như phong trào: “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)”; “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai thực hiện có hiệu quả Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.
Sau khi nghe ý kiến góp ý của CCVC, NLĐ, đoàn Chủ tịch và Hội nghị thống nhất thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết để phấn đấu thực hiện trong năm 2019, cụ thể: Sở TT&TT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ và tỉnh giao, các tổ chức đoàn thể cơ quan được công nhận Đoàn thể vững mạnh trở lên, Sở phấn đấu được Bộ TT&TT hoặc UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hoặc Bằng khen; công sở đạt danh hiệu “Đơn vị văn hoá”; “Đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự”; 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 01 tập thể thuộc Sở được đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có ít nhất 01 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; có trên 80% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 15% cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; có ít nhất 03 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng bằng khen. Có từ 90% trở lên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 90% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thông qua các quyết định thi đua khen thưởng đối với tập thể Sở, tập thể phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các cá nhân thuộc Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Tập thể Sở TT&TT được đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018"; 07 tập thể thuộc Sở (đạt 100%) đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 02 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND xét công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể phòng được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 tập thể phòng được đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; 07 Tập thể (100%) được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen; 41/46 CCVC, NLĐ (đạt 89 %) trong Sở đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; trong đó có 15% đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Hai; 02 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; 02 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 18 cá nhân được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen. Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vững mạnh giai đoạn 1997-2017 tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 13/8/2018,  Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động trong chương trình Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018 tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 02/12/2018.
Phương Thúy