CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > Danh mục tài liệu đăng tải

Danh mục tài liệu đăng tải

Ngày đăng bài: 21/06/2019
Số TT Số hiệu,
ngày ban hành
Trích yếu nội dung văn bản
I Tài liệu pháp lý
1. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 Ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
2. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai
3. Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 Về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai
4. Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
5. Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 Ban hành mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai.
9. Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 Thành lập Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Gia Lai
11. Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 Thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai
12. Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 Quy định về Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13. Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai
14. Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15. Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 Quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
16. Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Phê duyệt khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
17. Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 Về việc sửa đổi Điều 6 của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai
18. Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
19. Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20. Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 Về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21. Quyết định 337/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
22. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai
II Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
23. Quyết định số 884/QĐ-UBND
ngày 30/11/2016
V/v ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020
24. Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
25. Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
26. Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Gia Lai
27. Kế hoạch số 2050/KH-UBND ngày 14/9/2018 Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai     
28. Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
29. Kế hoạch hành động số 648/KH-UBND ngày 29/3/2019 Về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019, định hướng đến 2025
30. Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 11/3/2019 Về việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn năm 2019 - 2020
31. Kế hoạch số 1216/KH-UBND ngày 29/3/2017 Kế hoạch về việc thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế quốc phòng, an ninh đến năm 2020
32. Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
33. Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phục vụ nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
34. Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 08/3/2019 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
35. Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
III Thanh tra Thông tin và Truyền thông
36.
Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018
37. Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 Về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2019
38. Quyết định số 79/QĐ-STTTT ngày 27/3/2019 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2019 của đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai
IV Dự án đầu tư công
39.
Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai
40. Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)
41. Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai