CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng bài: 09/04/2019
     Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong xã hội hiện nay, đồng thời triển khai công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/01/2019 “Triển khai công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2019”.

     Theo đó, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Cấp ủy và chi bộ luôn luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động trong công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại Sở. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời thông qua hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Cùng với đó, công tác tổ chức thực hiện các hoạt động công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; gắn các mục tiêu, nội dung hoạt động vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo bước chuyển mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới; nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới, tiến tới bình đẳng giới thực chất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.
     Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục và tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung:
       - Quán triệt các chính sách, pháp luật, quy định về Bình đẳng giới trong ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh; định hướng tuyên truyền trong các hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.
      - Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, triển khai thực hiện theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; thực hiện các nội dung trong Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 13/02/2008 của Tỉnh ủy Gia Lai “Về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban bí thư “Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 124/KH-TU ngày 05/4/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng”; Kế hoạch số 3253/KH-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai “Về triển khai Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 3307/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh “Về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với phụ nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.
       - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do lựa chọn giới tính thai nhi, vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì mục đích kinh tế; làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Sở, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của nam giới và phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, đặc biệt là truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và đặc thù của từng nhóm đối tượng.
       - Nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “Bình đẳng giới và hôn nhân gia đình”; thực hiện bình đẳng và không có bạo lực, thu hút sự tham gia của nam thanh niên vào các hoạt động này; vận động công chức, viên chức Sở tham gia xây dựng mô hình truyền thông tư vấn về Bình đẳng giới tại cộng đồng, hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và buôn bán người và tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại nơi cư trú.
       - Đưa các văn bản liên quan về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ lên trang thông tin điện tử tổng hợp (WebSite) của Sở.
      - Định hướng cho Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, các buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; tổ chức một số hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
      - Bám sát các định hướng, hướng dẫn của cấp trên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai các hoạt động về bình đẳng giới như: Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 (Tháng hành động); xây dựng nội dung, thông điệp tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; triển khai các hoạt động khác theo chỉ đạo của cấp trên.
      - Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, đặc biệt ưu tiên cho nữ giới trên địa bàn tỉnh được hưởng thụ các chương trình, dự án nói trên; tiếp tục triển khai dự án đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
      - Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
      - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công chức, viên chức Sở gắn với phong trào thi đua khác do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, động viên khích lệ lực lượng lao động nữ thi đua nâng cao hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
      - Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch cán bộ nữ, đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, có đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo nguồn cán bộ cho các năm tiếp theo.
    Thực hiện bình đẳng giới là mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở Thông tin và Truyền thông. Đó cũng là trách nhiệm của Lãnh đạo Sở và cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên cũng như công chức, viên chức, người lao động Sở nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ./.
                                                                                                            Thu Thủy