Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018)

Ngày đăng bài: 03/07/2018

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 90/HD-CĐVC ngày 28/6/2018 "Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018".


Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong đoàn viên, CBCCVC-LĐ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, không phô trương, hình thức, cần đề cao chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBCCVC-LĐ.
Từ đó giúp cho CBCCVC-LĐ Sở biết được lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế; CBCCVC-LĐ nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân, công đoàn; những kết quả nổi bật của phong trào CBCCVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2014-2018; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022; kết quả, Nghị quyết Đại hội  Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp Công đoàn; đóng góp của đoàn viên, CBCCVC-LĐ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh; vai trò của Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVC-LĐ./.