CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày đăng bài: 07/01/2019
Vừa qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự  hội nghị có Ban Chấp hành Chi bộ, cùng toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2018 trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng: Năm 2018, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị, đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các mục tiêu, chương trình kế hoạch công tác của chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao. Tiếp tục tập trung chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể củng cố công tác tổ chức cán bộ và tổ chức bộ máy các phòng và đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm chi bộ lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp với trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí việc làm, duy trì và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị đã giúp chính quyền nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ TT&TT trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cơ sở.
Năm 2018, Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tinh thần, thái độ của đảng viên, quần chúng trong học tập nghiêm túc, số lượng tham gia đạt gần 100%. Ngoài ra, chi bộ còn đẩy mạnh việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và của tỉnh. Qua làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên đã ngăn ngừa có hiệu quả những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm ...) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng của đảng viên và quần chúng tương đối ổn định; các đ/c đảng viên đã thể hiện rõ vai trò tiền phong gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt và trong công tác, có tinh thần tích cực, chấp hành nghiêm kỷ luật, nhất là kỷ luật phát ngôn. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan giữ vững được sự đoàn kết thống nhất, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa và đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ gìn độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị trong cơ quan. Thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của CCVC và người lao động, phòng và chống tham nhũng lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác có hiệu quả. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.
Qua theo dõi trong chi bộ, năm 2018 không có đảng viên nào có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị. Không có biểu hiện không chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng; trong tự phê bình còn giấu giếm, không giám nhận khuyết điểm, khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn. Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên nếu có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng.
Kết quả đánh giá phân loại TCCS Đảng và đảng viên năm 2018: Tổng số đảng viên của chi bộ là 28 đảng viên; trong đó có 26 đảng viên đủ điều kiện để đánh, giá phân loại. Có 05 đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 21 đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% phiếu biểu quyết đồng ý chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận Chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2018.
Tại Hội nghị, Chi bộ Sở đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình kế hoạch công tác của chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; bảo đảm an toàn công quỹ, tài sản của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao nhất chương trình hành động “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; phát huy dân chủ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành và các nhiệm vụ chung của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về chuyên môn do UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao và các phong trào thi đua khác.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở ghi nhận những ý kiến tham luận đóng góp của cán bộ đảng viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo. Yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ, việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tăng cường thực hiện tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. 
Để thực hiện được các nội dung trên, đòi hỏi cấp ủy chi bộ, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nổ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2019 được Hội nghị thảo luận và thống nhất. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị toàn thể đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nổ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng vững mạnh.
Phương Thúy
Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|