CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ

Ngày đăng bài: 06/04/2021
    Những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
    Trước tình hình đó, Đại hội XII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành”; “Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ”; “thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị”.
    Triển khai Nghị quyết Đại hội XII, Hội nghị Trung ương 6 thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
    Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW  ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết đã đem lại những kết quả rất tích cực, từ việc xây dựng thể chế đến những kết quả cụ thể có thể định lượng đo đếm được cụ thể như:
      - Hệ thống các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành tương đối đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chủ trương mà Nghị quyết đã đề ra: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2018 về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả;
  • Chính phủ xây dựng và ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP, ngày 03/02/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP, ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
  • Về tổ chức hành chính: Đã giảm 04 cơ quan, đơn vị; giảm 26 cục, vụ thuộc ban, bộ, ngành Trung ương; giảm 2.785 phòng và tương đương Giảm 3.866 cán bộ lãnh đạo, quản lý; Về đơn vị sự nghiệp: Giảm 80 đơn vị và 207 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:Về tổ chức hành chính: Giảm 4.139 tổ chức và 9.893 cán bộ lãnh đạo, quản lý; Về đơn vị sự nghiệp: Giảm 4.162 đơn vị và 6.229 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Về tinh giản biên chế,  cả nước giảm khoảng 236.000 biên chế, tương ứng giảm khoảng 6,5% so với biên chế thực tế tại thời điểm 30/4/2015.
    Năm 2018 thực hiện Thông báo 04/TB-VP ngày 04/01/2018 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai quán triệt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công văn số 200/SNV-TCBC ngày 08/02/2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn và đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
    Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
    Trên cơ sở hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lần 2. Theo đề án sắp xếp, kiện toàn thì tổ chức bộ máy của Sở từ 06 phòng sắp xếp lại còn 04 phòng theo đúng quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, cụ thể phòng Kế hoạch – Tài chính sáp nhập về Văn phòng Sở; 03 phòng chuyên môn: phòng Thông tin -  Báo chí – Xuất bản; phòng Công nghệ thông tin và phòng Bưu chính viễn thông sáp nhập lại thành 02 phòng là Phòng Công nghệ thông tin – Viễn thông và Phòng Thông tin – Báo chí –Xuất bản – Bưu chính. Tuy nhiên so sánh với cơ cấu hiện tại của Sở TT&TT số lượng lãnh đạo quản lý tại các phòng chưa đủ theo mô tả vị trí việc làm cũng như cơ cấu tổ chức lãnh đạo quản lý cấp phòng.Vì vậy sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sẽ giảm từ 6 phòng xuống còn 4 phòng. Nhưng nhóm lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức nghiệp vụ chuyên ngành và công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung sẽ không giảm tương ứng theo số phòng giảm do sắp xếp lại.
    Để đảm bảo bộ máy tổ chức của đơn vị hoạt động được hiệu quả, việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy. Sở đã được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở thực trạng về tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và yêu cầu phát triển của đơn vị; đảm bảo đúng các quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy đã thực hiện theo quy trình bàn bạc, lấy ý kiến thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể liên quan để đảm bảo sự đồng thuận, nhất trí cao nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, tác động đến tư tưởng, tâm lý làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị./.
Thanh Thủy