CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày đăng bài: 06/04/2021
    Trong các năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, theo đó đã tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời đưa công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đã xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn, xây dựng chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

    Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Sở đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời phải gắn với việc học tập, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách và gắn với trách nhiệm của Chi bộ, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, lãng phí, tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp có dấu hiệu, có khả năng phát sinh tham nhũng, lãng phí.
2.png                                                                         Ảnh: Công khai dự toán ngân sách, góp phần thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng
 
    Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng được thực hiện có hiệu quả, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như lồng ghép, kết hợp thông tin, tuyên truyền trên: Chuyên mục Thông tin và Truyền thông (phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai), Trang thông tin điện tử tổng hợp, Bản tin Thông tin và Truyền thông của Sở, chỉ đạo, định hướng các các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời đưa tin, bài, các hoạt động và kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh, tích cực nêu các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến về công tác phòng, chống tham nhũng.
    Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như công tác công khai, minh bạch: Nội dung, hình thức, trách nhiệm … đảm bảo đúng theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Xây dựng, thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong Quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng. Xử lý kịp thời các tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ và tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo tham nhũng; tự kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm minh bạch hóa hoạt động công vụ, góp phần PCTN. Phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Tạo điều kiện, phát huy, đề cao vai trò, phối hợp, giám sát của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn Sở, Chi đoàn Sở), Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.
    Trong thời gian tiếp theo, Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, theo đó nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng gắn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở là người đứng đầu, người chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động có biện pháp phù hợp, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
Lê Đức Tuyên – Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT