Trang chủ > Giới thiệu > Hộp thư điện tử
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai stttt@gialai.gov.vn
2 Văn phòng Sở vp.stttt@gialai.gov.vn
3 Thanh tra Sở tt.stttt@gialai.gov.vn
4 Phòng Công nghệ thông tin cntt.stttt@gialai.gov.vn
5 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản ttbcxb.stttt@gialai.gov.vn
6 Phòng Kế hoạch tài chính khtc.stttt@gialai.gov.vn
7 Phòng Bưu chính viễn thông bcvt.stttt@gialai.gov.vn
8 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ict.stttt@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tên tài khoản
1 Nguyễn Ngọc  Hùng hungnn.stttt@gialai.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hương huongltt.stttt@gialai.gov.vn
3 Đặng Quang Khanh khanhdq.stttt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Thủy thuynt.stttt@gialai.gov.vn
5 Cao Thị Phương Thúy thuycpt.stttt@gialai.gov.vn
6 Võ Thị Hồng Liên lienvth.stttt@gialai.gov.vn
7 Đoàn Tấn Sơn sondt.stttt@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Ngọc Thái Hòa hoannt.stttt@gialai.gov.vn
9 Trương Thị Thu  Thủy thuyttt.stttt@gialai.gov.vn
10 Trần Thị Như Ý yttn.stttt@gialai.gov.vn
11 Hồ Xuân Út uthx.stttt@gialai.gov.vn
12 Phan Đình Hiếu hieupd.stttt@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Nam Phương phuongnn.stttt@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Thị Ngọc Quyên quyenntn.stttt@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Tấn Lộc loc.stttt@gialai.gov.vn
16 Trần Thị Huệ huett.stttt@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Thị Như Hiền hienntn.stttt@gialai.gov.vn
18 Huỳnh Thị Xuân Hà hahtx.stttt@gialai.gov.vn
19 Huỳnh Ngọc Thạch thachpn.stttt@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Xuân Hồng hongnx.stttt@gialai.gov.vn
21 Lê Đức Tuyên tuyenld.stttt@gialai.gov.vn
22 Đặng Xuân Hớn hondx.stttt@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn.stttt@gialai.gov.vn
24 Nguyễn Văn Minh minhnv.stttt@gialai.gov.vn
25 Đinh Thế  Danh danhdt.stttt@gialai.gov.vn
26 Trần Nguyễn Thương Nghị nghitnt.stttt@gialai.gov.vn
27 Trần Thị Lan Xuân xuanttl.stttt@gialai.gov.vn
28 Lê Vân Anh anhlv.stttt@gialai.gov.vn
29 Hà Thị Hải Yến yenhth.stttt@gialai.gov.vn
30 Lê Thị Quế quelt.stttt@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Tiến Mạnh manhnt.stttt@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Dũng dungn.stttt@gialai.gov.vn
33 Trần Thị Bích Thủy thuyttb.stttt@gialai.gov.vn
34 Đặng Thị Thùy Vân vandtt.stttt@gialai.gov.vn
35 Mang  Thị Phương  Dung dungmtp.stttt@gialai.gov.vn
36 Lê  Thị Thu  Huyền huyenltt.stttt@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Khương Duy duynk.stttt@gialai.gov.vn
38 Nguyễn Hùng Anh anhnh.stttt@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Văn Huỳnh huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
40 Nguyễn Tiến Cường cuongnt.stttt@gialai.gov.vn
41 Hà Đức Mẫn manhd.stttt@gialai.gov.vn
42 Trần Nam Giang giangtn.stttt@gialai.gov.vn
43 Nguyễn Văn Hoàng hoangnv.stttt@gialai.gov.vn
44 Phan Minh Quang quangpm.stttt@gialai.gov.vn
45 Mai Xuân Hương huongmx.stttt@gialai.gov.vn
46 Nguyễn Thị Hà Thanh thanhnth.stttt@gialai.gov.vn
 
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Các phòng ban chuyên môn >> Các đơn vị trực thuộc >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >>
Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >> Danh bạ hộp thư điện tử >>