Trang chủ > Giới thiệu > Hộp thư điện tử

Danh bạ thư điện tử công vụ - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 Sở Thông tin và Truyền thông stttt@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử các phòng/ban:
 
STT Tên các phòng/ban Tài khoản điện tử
1 Văn phòng Sở vp.stttt@gialai.gov.vn
2 Thanh tra Sở tt.stttt@gialai.gov.vn
3 Phòng Kế hoạch - Tài chính khtc.stttt@gialai.gov.vn
4 Phòng Công nghệ thông tin cntt.stttt@gialai.gov.vn
5 Phòng Bưu chính - Viễn thông bcvt.stttt@gialai.gov.vn
6 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản bcxb.stttt@gialai.gov.vn
7 Trung tâm Công nghệ TT&TT ict.stttt@gialai.gov.vn

3. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tài khoản điện tử
1 Nguyễn Ngọc Hùng hungnn.stttt@gialai.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hương huongltt.stttt@gialai.gov.vn
3 Đặng Quang Khanh khanhdq.stttt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Thủy thuynt.stttt@gialai.gov.vn
5 Cao Thị Phương Thúy thuyctp.stttt@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Thái Hòa hoannt.stttt@gialai.gov.vn
7 Võ Thị Hồng Liên lienvth.stttt@gialai.gov.vn
8 Trần Thị Như Ý yttn.stttt@gialai.gov.vn
9 Trương Thị Thu Thủy thuyttt.stttt@gialai.gov.vn
10 Đoàn Tấn Sơn sondt.stttt@gialai.gov.vn
11 Hồ Xuân Út uthx.stttt@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Xuân Hồng hongnx.stttt@gialai.gov.vn
13 Đặng Xuân Hớn hondx.stttt@gialai.gov.vn
14 Lê Đức Tuyên tuyenld.stttt@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn.stttt@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Thị Thanh Lan lanntt.stttt@gialai.gov.vn
17 Lê Vân Anh anhlv.stttt@gialai.gov.vn
18 Hà Thị Hải Yến yenhth.stttt@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Tiến Mạnh manhnt.stttt@gialai.gov.vn
20 Lê Thị Quế quelt.stttt@gialai.gov.vn
21 Nguyễn Văn Minh minhnv.stttt@gialai.gov.vn
22 Đinh Thế Danh danhdt.stttt@gialai.gov.vn
23 Trần Nguyễn Thương Nghị nghitnt.stttt@gialai.gov.vn
24 Trần Thị Lan Xuân xuanttl.stttt@gialai.gov.vn
25 Trần Thị Huệ huett.stttt@gialai.gov.vn
26 Nguyễn Thị Như Hiền hienntn.stttt@gialai.gov.vn
27 Huỳnh Thị Xuân Hà hahtx.stttt@gialai.gov.vn
28 Huỳnh Ngọc Thạch thachhn.stttt@gialai.gov.vn
29 Phan Đình Hiếu hieupd.stttt@gialai.gov.vn
30 Nguyễn Nam Phương phuongnn.stttt@gialai.gov.vn
31 Nguyễn Thị Ngọc Quyên quyenntn.stttt@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Dũng dungn.stttt@gialai.gov.vn
33 Trần Thị Bích Thủy thuyttb.stttt@gialai.gov.vn
34 Nguyễn Hải Cường cuongnh.stttt@gialai.gov.vn
35 Đặng Thị Thùy Vân vandtt.stttt@gialai.gov.vn
36 Mang Thị Phương Dung dungmtp.stttt@gialai.gov.vn
37 Lê Thị Thu Huyền huyenltt.stttt@gialai.gov.vn
38 Võ Hồng Phong phongvh.stttt@gialai.gov.vn
39 Nguyễn Khương Duy duynk.stttt@gialai.gov.vn
40 Nguyễn Văn Huỳnh huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
41 Nguyễn Tiến Cường cuongnt.stttt.gialai.gov.vn
42 Nguyễn Văn Hoàng hoangnv.stttt@gialai.gov.vn
43 Hà Đức Mẫn manhd.stttt@gialai.gov.vn
44 Trần Nam Giang giangtn.stttt@gialai.gov.vn
45 Phan Minh Quang quangpm.stttt@gialai.gov.vn
46 Nguyễn Hùng Anh anhnh.stttt@gialai.gov.vn
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Các phòng ban chuyên môn >> Các đơn vị trực thuộc >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >>
Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >> Danh bạ hộp thư điện tử >>