CHUYÊN MỤCTrang chủ > Giới thiệu > Hộp thư điện tử

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:

 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai stttt@gialai.gov.vn
2 Văn phòng Sở vp.stttt@gialai.gov.vn
3 Thanh tra Sở tt.stttt@gialai.gov.vn
4 Phòng Công nghệ thông tin cntt.stttt@gialai.gov.vn
5 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản ttbcxb.stttt@gialai.gov.vn
6 Phòng Kế hoạch - Tài chính khtc.stttt@gialai.gov.vn
7 Phòng Bưu chính - Viễn thông bcvt.stttt@gialai.gov.vn
8 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ict.stttt@gialai.gov.vn

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tên tài khoản
1 Nguyễn Ngọc  Hùng hungnn.stttt@gialai.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hương huongltt.stttt@gialai.gov.vn
3 Đặng Quang Khanh khanhdq.stttt@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Thủy thuynt.stttt@gialai.gov.vn
5 Cao Thị Phương Thúy thuycpt.stttt@gialai.gov.vn
6 Đoàn Tấn Sơn sondt.stttt@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Ngọc Thái Hòa hoannt.stttt@gialai.gov.vn
8 Trương Thị Thu  Thủy thuyttt.stttt@gialai.gov.vn
9 Trần Thị Như Ý yttn.stttt@gialai.gov.vn
10 Hồ Xuân Út uthx.stttt@gialai.gov.vn
11 Phan Đình Hiếu hieupd.stttt@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Nam Phương phuongnn.stttt@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Ngọc Quyên quyenntn.stttt@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Tấn Lộc locnt.stttt@gialai.gov.vn
15 Huỳnh Thị Xuân Hà hahtx.stttt@gialai.gov.vn
16 Huỳnh Ngọc Thạch thachpn.stttt@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Đức Hải haind.stttt@gialai.gov.vn
18 Nguyễn Xuân Hồng hongnx.stttt@gialai.gov.vn
19 Lê Đức Tuyên tuyenld.stttt@gialai.gov.vn
21 Đặng Xuân Hớn hondx.stttt@gialai.gov.vn
22 Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn.stttt@gialai.gov.vn
23 Nguyễn Văn Minh minhnv.stttt@gialai.gov.vn
24 Đinh Thế  Danh danhdt.stttt@gialai.gov.vn
25 Trần Nguyễn Thương Nghị nghitnt.stttt@gialai.gov.vn
26 Trần Thị Lan Xuân xuanttl.stttt@gialai.gov.vn
27 Lê Vân Anh anhlv.stttt@gialai.gov.vn
28 Hà Thị Hải Yến yenhth.stttt@gialai.gov.vn
29 Lê Thị Quế quelt.stttt@gialai.gov.vn
30 Nguyễn Dũng dungn.stttt@gialai.gov.vn
31 Trần Thị Bích Thủy thuyttb.stttt@gialai.gov.vn
32 Đặng Thị Thùy Vân vandtt.stttt@gialai.gov.vn
33 Mang  Thị Phương  Dung dungmtp.stttt@gialai.gov.vn
34 Lê  Thị Thu  Huyền huyenltt.stttt@gialai.gov.vn
35 Nguyễn Khương Duy duynk.stttt@gialai.gov.vn
36 Nguyễn Hùng Anh anhnh.stttt@gialai.gov.vn
37 Nguyễn Văn Huỳnh huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
38 Nguyễn Tiến Cường cuongnt.stttt@gialai.gov.vn
39 Hà Đức Mẫn manhd.stttt@gialai.gov.vn
40 Trần Nam Giang giangtn.stttt@gialai.gov.vn
41 Nguyễn Văn Hoàng hoangnv.stttt@gialai.gov.vn
42 Phan Minh Quang quangpm.stttt@gialai.gov.vn
43 Mai Xuân Hương huongmx.stttt@gialai.gov.vn
44 Nguyễn Thị Hà Thanh thanhnth.stttt@gialai.gov.vn
 
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Các phòng ban chuyên môn >> Các đơn vị trực thuộc >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015 >>
Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020 >> Danh bạ hộp thư điện tử >>