Trang chủ > Giới thiệu > Thông tin liên hệ
* Ông: Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc
- Điện thoại cố định:  0269.3500325
- Điện thoại di động:  0913421376
- Email:   hungnn.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:  0269.3603789
- Điện thoại di động:  0932532789
- Email:   huongltt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:  
- Điện thoại di động: 0904422662
- Email: khanhdq.stttt@gialai.gov.vn
II. Văn phòng  
* Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Chánh Văn phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3871622 
- Điện thoại di động:  0983638129
- Email:   thuynt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Cao Thị Phương Thúy - Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3719654
- Điện thoại di động:  0905305689
- Email:   thuyctp.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Ngọc Thái Hòa - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3719654
- Điện thoại di động:

0979.338.068

0905.364.068

- Email:    hoannt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Võ Thị Hồng Liên - Cán sự lưu trữ - Văn thư
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0947742557
- Email:   lienvth.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trương Thị Thu Thuỷ  - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0935480668
 0905618322
- Email:   thuyttt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà:Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng
- Điện thoại cố định:  0269.3600286
- Điện thoại di động:  0935901002
- Email:   yttn.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đoàn Tấn Sơn - Lái xe
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0945204577
- Email:   sondt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Hồ Xuân Út - Lái xe
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0914021554
- Email:   uthx.stttt@gialai.gov.vn
III. Thanh tra  
* Ông: Nguyễn Xuân Hồng - Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:  0982242442
- Email:   hongnx.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Lê Đức Tuyên - Phó Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:  0931647779
- Email: tuyenld.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đặng Xuân Hớn - Thanh Tra viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:   0931631239
 0975956677
- Email:   hondx.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:  0968561617
- Email:   anhntn.stttt@gialai.gov.vn
IV. Phòng Công nghệ thông tin
 * Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách
- Điện thoại cố định:   0269.3719653
- Điện thoại di động:   0935076079
- Email:   hieupd.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3719653
- Điện thoại di động:  0905873279
- Email:   phuongnn.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3719653
- Điện thoại di động:  0973.453.725
- Email:   quyenntn.stttt@gialai.gov.vn
V. Phòng Kế hoạch - Tài chính
* Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3600286
- Điện thoại di động:  0982490609
- Email:   huett.stttt@gialai.gov.vn
* Bà Nguyễn Thị Như Hiền - Phó Trưởng phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3717565
- Điện thoại di động:  0988090082
- Email:   hiennt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717565
- Điện thoại di động:  0983351206
- Email:   hahtx.stttt@gialai.gov.vn
*Ông: Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717565
- Điện thoại di động:  0913452828
- Email: thachpn.stttt@gialai.gov.vn
VI. Phòng Bưu chính - Viễn thông
* Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động:  0935039479
- Email:   minhnv.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đinh Thế Danh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động: 0899367936 
0935392468
- Email:   danhdt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trần Nguyễn Thương Nghị - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động:  01247468279
- Email:  nghitnt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trần Thị Lan Xuân - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động:  01676883446
- Email:  xuanttl.stttt@gialai.gov.vn
VII. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
* Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan - Phó trưởng phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3715290
- Điện thoại di động:  0906584491
- Email:   lanntt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Vân Anh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3715290
- Điện thoại di động:  0932527079
- Email:   anhlv.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Hà Thị Hải Yến - Chuyên viên
 - Điện thoại cố định:  0269.3715290
 - Điện thoại di động:  0988200112
 - Email:   yenhth.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Thị Quế - Chuyên viên
 - Điện thoại cố định:  0269.3715290
 - Điện thoại di động:  - 0962839579
 - Email:   quelt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Tiến Mạnh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định: 0269.3715290
- Điện thoại di động: 0905497688
- Email: manhnt.stttt@gialai.gov.vn
VIII. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
* Ông: Nguyễn Dũng - Giám đốc Trung tâm CNTT&TT
- Điện thoại cố định:  0269.3871622
- Điện thoại di động:  0985029569
- Email:   dungn.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT
- Điện thoại cố định:  0269.3600281
- Điện thoại di động:  0905200982
- Email:   thuyttb.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Đặng Thị Thùy Vân - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:  0914433956
- Email:   vandtt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Hải Cường - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:  01644 004 634
- Email:   cuongnh.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Mang Thị Phương Dung - Phó trưởng phòng Tổng hợp
- Điện thoại cố định:  0269.3600066
- Điện thoại di động:  0935183332
- Email:   dungmtp.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Thị Thu Huyền - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:  0986543876
- Email:   huyenltt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Võ Hồng Phong - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:  0938661611
- Email:   phongvh.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định: 0269.3872113
- Điện thoại di động: 0913831832
- Email: anhnh.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Khương Duy - Phó trưởng phòng Đào tạo Ứng dụng
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:   0987547879
- Email:   duynk.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3600066
- Điện thoại di động:   0905272869
- Email:   huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Tiến Cường - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động: 01663675110
- Email:   cuongnt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Hà Đức Mẫn - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:   0983450987
- Email:   manhd.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Trần Nam Giang - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:   0986177498
- Email:   giangtn.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Chuyên viên
- Điện thoại cố định: 02693872113
- Điện thoại di động: 0976456926
- Email: hoangnv.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Phan Minh Quang - Chuyên viên
- Điện thoại cố định: 02693872113
- Điện thoại di động: 0905888169
- Email: quangpm.stttt@gialai.gov.vn
* Ông Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên
- Điện thoại cố đinh 02693872113
- Điện thoại di động 0913 831832
- Email anhnh.stttt@gialai.gov.vn