Văn Phòng

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
Văn phòng Sở tham mưu giú