1. Chức năng - Nhiệm vụ:
    Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở và thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; thanh tra đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.
- Thanh tra việc chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trực thuộc Sở.
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn tiêu chuẩn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở.
- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

2. Thông tin liên hệ:

Ông: Nguyễn Xuân Hồng.

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định: 02693.717569
- Điện thoại di động:0982242442
- Email:hongnx.stttt@gialai.gov.vn