1. Chức năng - Nhiệm vụ:
Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, các chỉ tiêu, kế hoạch, dự án, quản lý kinh tế chuyên ngành TT&TT thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
          - Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách về đầu tư; tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; đầu tư xây dựng cơ bản lĩnh vực TT&TT.
            - Chủ trì xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn; đồng thời theo dõi việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
             -  Chủ trì xây dựng kế hoạch và theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, báo cáo việc sử dụng các nguồn kinh phí sự nghiệp và đầu tư; tham mưu phân bổ kế hoạch kinh phí do Nhà nước cấp cho các đơn vị trực thuộc Sở.
            - Chủ trì đề xuất và soạn thảo các văn bản mang tính tổng hợp chung về lĩnh vực TT&TT. Chủ trì góp ý văn bản của tỉnh mang tính tổng hợp chung về TT&TT;
             - Chủ trì phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý về kinh tế đối ngoại, quản lý huy động vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
            - Làm đầu mối tham mưu trong quan hệ, hợp tác phát triển lĩnh vực TT&TT giữa Sở với các Sở TT&TT có ký kết hợp tác, với đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

2. Thông tin liên hệ:

Bà: Trần Thị Huệ.

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại cố định:0269.3600286
- Điện thoại di động:0982490609
- Email:  huett.stttt@gialai.gov.vn