Công nghệ thông tin

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
    Phòng Công nghệ thông tin tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động về công nghệ thông tin (CNTT), điện tử (bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số) và dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh.
- Đề xuất xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển CNTT và nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, Chương trình quốc gia về CNTT; điện tử; các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về xây dựng và quản lý khu CNTT tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các dự án đầu tư về công nghệ thông tin do Sở làm chủ đầu tư.
- Tham mưu xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực CNTT; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT; tham mưu xây dựng các chương trình xã hội hoá CNTT; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu triển khai thực hiện việc ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính và các dịch vụ trên internet; tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn CNTT theo thẩm quyền của Sở; tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT của tỉnh.
- Tham mưu chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của phòng; kiểm tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện Luật sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực CNTT, bảo vệ bản quyền phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu trong các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng CNTT, điện tử trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, tổ chức tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo từng năm và giai đoạn; tổ chức thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại địa phương để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cấp tỉnh.
- Khảo sát, điều tra, thống kê hiện trạng về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp CNTT; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định.
- Phụ trách nhiệm vụ quản trị kỹ thuật hệ thống mạng nội bộ và phần mềm văn phòng điện tử, một cửa điện tử, trang thông tin điện tử của Sở.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoạt động của các hệ thống thông tin của tỉnh do Sở được giao quản lý hoặc các dự án do Sở làm chủ đầu tư đã chuyển giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông quản lý, vận.


2. Thông tin liên hệ:

Ông: Phan Đình Hiếu.

- Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách
- Điện thoại cố định:02693.719653
- Điện thoại di động:0935076079
- Email:hieupd.stttt@gialai.gov.vn