Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn > Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Thông tin - Báo chí - Xuất bản
1. Chức năng - Nhiệm vụ:
Phòng Báo chí và Xuất bản tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực báo chí (bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); xuất bản (bao gồm các lĩnh vực: xuất bản; in; phát hành xuất bản phẩm); quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm theo qui định của pháp luật; hoạt động thông tin đối ngoại; đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

2. Thông tin liên hệ:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
- Điện thoại cố định:02693.715290
- Điện thoại di động: 0947901558
- Email: lanntt.stttt@gialai.gov.vn