Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn

Ông: Nguyễn Văn Minh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông
- Điện thoại cố định: 0269.2210709
- Điện thoại di động: 0935039479
- Email:minhnv.stttt@gialai.gov.vn

Ông: Phan Đình Hiếu.

- Chức vụ: Trưởng phòng CNTT
- Điện thoại cố định: 02693.719653
- Điện thoại di động: 0935076079
- Email:hieupd.stttt@gialai.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Xuân Hồng.

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định: 02693.717569
- Điện thoại di động: 0866318999

- Email:hongnx.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Trần Thị Huệ.

- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
- Điện thoại cố định: 0269.3600286
- Điện thoại di động: 0982490609 hoặc 0914075179
- Email:huett.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Nguyễn Thanh Thủy.

- Chức vụ: Chánh văn phòng:
- Điện thoại cố định: 0269.3871622 
- Điện thoại di động: 0983638129
- Email:thuynt.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TTBCXB
- Điện thoại cố định: 02693.715290
- Điện thoại di động: 0947901558
- Email: lanntt.stttt@gialai.gov.vn