Ông: Nguyễn Dũng.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Dũng
- Chức vụ: Giám đốc TTCNTT&TT
- Điện thoại: 0931 63 68 69
- Email: dungn.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Trần Thị Bích Thủy.

- Họ và tên: Bà Trần Thị Bích Thủy
- Chức vụ: Phó Giám đốc TTCNTT&TT
- Điện thoại di động : 0905 200 982
- Email: thuyttb.stttt@gialai.gov.vn