Ông: Nguyễn Ngọc Hùng.

- Chức vụ:Giám đốc
- Điện thoại cố định: 0269.3717565
- Điện thoại di động:0913421376
- Email:hungnn.stttt@gialai.gov.vn