Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 >  >|
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2008/QH12 Quốc hội Luật Luật Công chức số 22/2008/QH12
27/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
29/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
36/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
41/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
01/2012/TTLT-BNV-BTC Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện Mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội và đơn vị sự nghiệp.
896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2020
30c/NQ-QĐ Chính phủ Nghị quyết Ban hành Chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 896/QĐ-BTTTT