Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2008/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư 01/2008/TT-BNV ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật đối Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc công ty Nhà nước
286-QĐ/TW Bộ Chính Trị Quyết định Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Qui chế đánh giá cán bộ công chức
06/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 Qui định những người là công chức
22/2008/QH12 Quốc hội Luật Luật Công chức số 22/2008/QH12
27/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
29/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
36/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
41/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
01/2012/TTLT-BNV-BTC Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thực hiện Mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội và đơn vị sự nghiệp.
896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2020