Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Nghị định 91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017
15/CT-TTg Thủ tướng chính phủ Chỉ Thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 22/04/2012
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng VHTT thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 10/03/2016
58/2010/QH12 Quốc hội Luật Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
80/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm
116/2003/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
93/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
01/2008/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư 01/2008/TT-BNV ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật đối Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc công ty Nhà nước
286-QĐ/TW Bộ Chính Trị Quyết định Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Qui chế đánh giá cán bộ công chức
06/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 Qui định những người là công chức