Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
730/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/04/2019
400/STP-PBGDPL Sở Tư pháp Công văn V/v tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019 16/04/2019
15/KH-SCT Sở Công thương Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung tây Nguyên năm 2019 tại Gia Lai 12/04/2019
321/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 09/07/2018
495/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 08/03/2019
528/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 12/03/2019
659/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử 02/04/2019
306/LĐTBXH-BTXH Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Công văn Về việc thông báo ý kiến trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về vấn đề điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 05/04/2019
648/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025 29/03/2019
146/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh 28/03/2019