Trang chủ > Văn bản > Văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/CT-UBND UBND tỉnh Gia Lai Chỉ thị Chi thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi ti đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018) 08/01/2018
08/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 27/10/2017
05/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức 15/08/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 31/07/2017
40/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư quy định Chế độ Công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017
882/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 30/11/2016
11/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 09/10/2014
537/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
39/2013/QH13 Quốc hội Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 16/11/2013
01/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Thông tư Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 24/01/2014