Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
831/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra bưu chính 01/07/2019
95/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
Phụ lục kèm theo báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
08/BC-TTra Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo Công tác thanh tra lĩnh vực thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
Danh mục kèm theo báo cáo số: 08/BC-TTra Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra (Kèm theo Báo cáo số: 08/BC-TTra ngày 17/5/2019)
92/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 17/04/2019
79/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2019 của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai 27/03/2019
Kế hoạch kèm theo QĐ 79/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Kế hoạch Hoạt động kiểm tra năm 2019 của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai 27/03/2019
11/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2019 05/01/2019
244/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 28/12/2018