CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
922/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, tần số vô tuyến điện 08/07/2020
1391/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực viễn thông, truyền hình trả tiền 30/10/2019
1390-KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động báo chí năm 2019 30/10/2019
1391-KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực viễn thông, truyền hình trả tiền 30/10/2019
831/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận Kết luận thanh tra bưu chính 01/07/2019
95/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
Phụ lục kèm theo báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2019
08/BC-TTra Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo Công tác thanh tra lĩnh vực thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
Danh mục kèm theo báo cáo số: 08/BC-TTra Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra (Kèm theo Báo cáo số: 08/BC-TTra ngày 17/5/2019)
92/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 17/04/2019